Przygotowujemy naszych uczniów do sprostania wyzwaniom XXI wieku poprzez naukę pracowitości, wytrwałości, odpowiedzialności. Nasi przyszli absolwenci to dobrzy ludzie, dobrzy fachowcy, dobrzy obywatele.

WYSOKI POZIOM DYDAKTYCZNY

osiągamy poprzez:

 • stawianie uczniom wyzwań,
 • zróżnicowane, głównie aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach, 
 • nacisk na naukę samodzielnego i logicznego myślenia,
 • zajęcia dodatkowe wykraczające daleko poza podstawę programową.
WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH
 • dobra praca wychowawcza warunkuje osiąganie wysokich wyników edukacyjnych.
  • Dziecko nauczone pracowitości – będzie sumiennie pracowało, by zdobyć wiedzę. 
  • Dziecko nauczone odpowiedzialności – będzie samodzielnie odrabiało pracę domową.
  • Dziecko nauczone porządku – z łatwością zhierarchizuje i usystematyzuje zdobyte wiadomości.
Nic tak nie motywuje do czytania dzieci,
jak widok kolegów z książką. 
W szkole Żywioły dzieci czytają codziennie.

TUTORING, czyli:
 • regularne, indywidualne spotkania opiekuna z uczniem,
 • współpraca z rodzicami,
 • praca na mocnych stronach dziecka,
 • wspólne szukanie ścieżek rozwoju, określanie i realizowanie celów,
 • dialog, przyjaźń.

ENGLISH EVERY DAY

 • intensywna nauka języka angielskiego,
 • rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych (przede wszystkim rozumienia ze słuchu i mówienia, ale także czytania i pisania w języku angielskim),
 • zajęcia z native speakerem,
 • praca na najlepszych europejskich podręcznikach i programach,
 • metody pracy dostosowane do form aktywności dzieci w różnym wieku, umożliwiające poznawanie świata poprzez działanie i odkrywanie.

WSPÓŁRACA Z RODZICAMI
Szkoła i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

Szkoła:

 • wspiera rodziców w procesie wychowania,
 • organizuje warsztaty i wykłady dla rodziców,
 • inicjuje przedsięwzięcia integrujące całą społeczność szkolną.


Zdjęcia i treści znajdujące się na stronie szkola.integritas.pl są własnością Niepublicznej Szkoły Podstawowej Żywioły i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie i rozpowszechnianie.