● Dziecko nauczone pracowitości – będzie sumiennie pracowało, by zdobyć wiedzę.
● Dziecko nauczone odpowiedzialności – będzie samodzielnie odrabiało pracę domową.
● Dziecko nauczone porządku – z łatwością zhierarchizuje i usystematyzuje zdobyte wiadomości.

Właśnie dlatego wychowanie jest bardzo ważne. Od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania.


Nasze metody:

WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH. Dążymy do tego, by nasi uczniowie byli odpowiedzialni, uczciwi, odważni, gruntownie wykształceni, przyzwyczajeni do wysiłku w pracy, kompetentni, o nienagannych manierach, stający w obronie słabszych, cechujący się silną wolą, duchem służby, radośni, zdolni do dotrzymywania zobowiązań. Zależy nam na tym, aby byli patriotami – a w planie nadprzyrodzonym - zawsze z poszanowaniem wolności sumienia – dobrymi chrześcijanami.

ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE CHARAKTER UCZNIA. Niezbędnym elementem kształtowania charakteru jest stworzenie uczniom odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem w szkole odbywa się poprzez naukę właściwych zachowań, które powtarzane wielokrotnie stają się nawykiem. Uczeń wkładając wysiłek w dobrze wykonaną pracę, praktykując szczerość, radość lub porządek osiąga coraz większą dojrzałość osobistą i społeczną.

DOBRE RELACJE. Żywioły to szkoła bez telefonu i tabletu na co dzień. Stawiamy na budowanie dobrych relacji pomiędzy dziećmi, kadrą pedagogiczną i rodzicami w oparciu o pedagogikę dialogu. W naszej szkole słuchanie ma pierwszeństwo przed mówieniem, rozumienie ma pierwszeństwo przed osądzaniem, dzielenie się doświadczeniem ma pierwszeństwo przed pouczaniem. Dobre relacje w połączeniu z jasnymi zasadami budują dobrą atmosferę w szkole, a dzieciom dają poczucie bezpieczeństwa. 

PRACA W DOMU. Jest elementem kształtowania systematyczności i pracowitości ucznia oraz samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Uczniowie otrzymują zadania do wykonania, np. przygotowanie akcesoriów do realizacji projektu, codzienne czytanie lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych, karty pracy dla utrwalenia programu. Zakres pracy domowej regulują nauczyciele z zachowaniem higieny pracy.

DOBRY PRZYKŁAD.  Nauczyciele w naszej szkole nie ograniczają swojej pracy tylko i wyłącznie do przekazywania treści edukacyjnych, ale także wychowują uczniów. Nie zatrzymują się na zdobyciu kwalifikacji zawodowych wymaganych przez MEN, ale legitymują się wykształceniem kierunkowym, poszerzonym o dodatkowe specjalizacje. Sumiennie pracują i stale doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w obowiązkowych warsztatach, radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, wykładach. W ten sposób w naturalny sposób stają się dobrymi wzorcami dla swoich wychowanków.

WSPÓŁPRACA Z PSYCHOLOGIEM. Szkoła od początku powstania współpracuje z psychologiem dziecięcym dr Magdaleną Nowicką, która raz w tygodniu prowadzi konsultacje, z których korzystają nauczyciele, rodzice i dzieci. Pani psycholog prowadzi też wykłady w ramach „Szkoły dla rodziców”.