Każde dziecko jest indywidualną, niepowtarzalną osobą, ma swoją własną historię, rozwija się w swoim tempie, dlatego potrzebuje indywidualnego traktowania. Uczniowie szkoły Żywioły posiadają swojego indywidualnego opiekuna. Tutor regularnie spotyka się z uczniem i rodzicami w celu określenia wspólnych celów. Oznacza to, że każdy uczeń, z pomocą rodziców i nauczycieli ma możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz definiowania i realizowania własnej ścieżki rozwoju. Nauczyciel – tutor obserwując ucznia pomaga mu zrozumieć procesy, które nim kierują, nazywać rzeczywistość, którą przeżywa, której doświadcza, wyznacza mu indywidualne zadania, które mają na celu wzmocnienie jego cech pozytywnych, poszukiwanie obszarów rozwijania pasji i talentów. Zadaniem tutora jest pomoc uczniowi w zrobieniu dobrego użytku z wolności, wspieranie w dążeniu do uzyskania dobrych wyników w nauce i realizacji celów edukacyjnych, które umożliwią pełny rozwój jego osobowości. Spotkania tutora z dzieckiem odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

Wywiadówka spersonalizowana:

- tutoring dydaktyczno – wychowawczy - raz w semestrze odbywa się spotkanie tutora z rodzicami ucznia, podczas którego następuje wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole i w środowisku pozaszkolnym oraz ustalenie kierunku działań wychowawczych;

- tutoring podsumowujący – dwa razy pod koniec każdego semestru tutor spotyka się z rodzicami w celu przekazania informacji o postępach dziecka w nauce w danym semestrze.

Spotkania opiekuna z dzieckiem i rodzicami mają na celu ustalenie indywidualnego planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie.

ŻYWIOŁY W PROGRAMIE MEN

"Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”

   Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w marcu 2017 r. zostaliśmy zakwalifikowani, jako jedna z 64 szkół z całej Polski – do ogólnopolskiego programu. Jest to projekt finansowany ze środków MEN, dzięki któremu staniemy się placówką, w której wszyscy nauczyciele będą certyfikowanymi tutorami.