PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY”

 

Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.

 Janusz Korczak, Modlitwa wychowawcy

 

ROZDZIAŁ I

1. MISJA I WIZJA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY"

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej. Realizując swoją misję, szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia.

2. PODSTAWA PRAWNA

Program został opracowany na podstawie: – Konstytucji RP; – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; – Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; – Konwencji o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych; – Konkordatu między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską; – Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

ROZDZIAŁ II

KIERUNEK DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

Cel wychowania: pomoc każdemu uczniowi w nauce myślenia, czyli poszukiwania prawdy we wzmacnianiu woli, tak by mógł odważnie realizować wyznaczone cele, korzystając w sposób własciwy z siły napędowej jaką są uczucia, przy poszanowaniu wolności dziecka i opierając się na działaniu rodziców.

Celem wychowania jest dążenie do tego, aby każdy z naszych uczniów i uczennic stale i świadomie starał się być:

 

 

 • Uporządkowanym, w jego postawie zewnętrznej i wewnętrznej oraz w używaniu własnego czasu; szanując prawdę i naturalny porządek rzeczy.
 • Pracowitym, w jego stałym pragnieniu, by dobrze uczynić każdą rzecz.
 • Hojnym, w dzieleniu się nie tylko swoimi rzeczami, ale także własnym życiem, z tymi, których ma naokoło siebie,
 • Odpowiedzialnym, w swojej wolności, zobowiązanym wobec swojego własnego życiowego projektu.
 • I, jako owoc powyższego, radosnym, w swojej postawie wobec świata, w obliczu odkrywania sensu własnego życia płynącego z rozwijania życia wewnętrznego.

 

ROZDZIAŁ III

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI WYCHOWAWCZEJ

Wychowanie to nauczenie myślenia, decydowania i działania według dobrze ukształtowanego sumienia, przy wykorzystaniu wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich. w oparciu o tak zwane okresy sensytywne.

Cnoty główne i wartości im przyporządkowane:

PORZĄDEK

 

 • Panowanie nad sobą. Umiarkowanie.
 • Znajomość siebie samego. Pokora. Prostota.
 • Osobista równowaga. Spokój.
 • Prawdomówność. Szczerość.
 • Panowanie nad rzeczywistością. Umiar.
 • Poczucie ekonomii i oszczędności.
 • Poszanowanie naturalnego porządku.
 • Czystość i higiena.
 • Porządek materialny.

PRACA / WYSIŁEK

 

 • Wytrwałość w dobrze skończonej pracy. Wysiłek.
 • Męstwo.
 • Pracowitość. Wykorzystanie czasu.
 • Cierpliwość. Sumienność. Stałość.
 • Wielkoduszność. Odwaga.

 

HOJNOŚĆ / PRZYJAŹŃ

 

 • Sprawiedliwość.
 • Akceptacja zasad. Posłuszeństwo.
 • Poczucie obowiązku.
 • Obywatelstwo.
 • Nawyki obywatelsko-społeczne.
 • Przyjaźń.
 • Lojalność. Wierność.
 • Wdzięczność. Cierpliwość wobec innych. Przebaczenie.
 • Szacunek. Tolerancja. Otwartość. Zrozumienie.
 • Współpraca i pomoc. Solidarność.
 • Towarzyskość.
 • Uprzejmość. Delikatność.
 • Duch służby.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 • Odpowiedzialne używanie wolności. Dojrzałość.
 • Roztropność. Refleksja.
 • Umiejętność zobowiązania się wobec prawdy. Spójność. Autentyczność.
 • Własne kryterium. Zdrowy krytycyzm.
 • Autonomia. Inicjatywa.
 • Zdecydowanie. Odwaga.
 • Stałość przekonań. Umiejętność dostosowywania się (giętkość).

 

RADOŚĆ

 

 • Świadomość i satysfakcja z dobrze zrobionej pracy.
 • Optymizm. Pozytywny styl.
 • Dobry humor. Umiejętność zaczynania od nowa po porażkach.
 • Pokój.

 

ZADANIE WYCHOWAWCÓW

 

 • Nauczyć myśleć. Refleksja i dialog.
 • Sprawdzić, czy zrozumiał i uwewnętrznił zaproponowane cele. Czy odnalazł w nich sens.
 • Pomóc jej włożyć w nie swoje serce i energię.
 • Zachęcić do podjęcia decyzji i zobowiązania się.
 • Pomóc stawiać małe, konkretne kroki.
 • Zaufać jej możliwości walki o zdobycie założonych celów.
 • Towarzyszyć, zachęcać w trudnościach. Odkrywać postępy.
 • Postawić ucznia twarzą w twarz z jego własną odpowiedzialnością.

 

 

Umiejętności społeczne uzupełniające program wychowawczy

Emocje

rozpoznaję emocje

 

1. znam różne nastroje (smutek, wzburzenie, bunt, radość, itd.)      

0-IV

2. wiem w jakim nastroju obecnie się znajduję, jakie emocje mną rządzą;

0-IV

3. wiem co to są emocje i jak wpływają na nastrój człowieka (złość, radość, gniew, itd.);

IV

4. potrafię określić przyczynę mojego nastroju;         

V

5. staram się prawidłowo zinterpretować zachowanie innych osób

VI

6. staram się odczytać to co mi inni przekazują, niezależnie od tego jak to robią (skupiam się na treści)

VI

wiem jak emocje mogą wpływać na moje działanie (myślenie, postępowanie)

1. wiem jak emocje mogą wpływać na to co robię i myślę                

V

2. wiem, że emocje mogą wpływać na to jak przekazuję treści (jak inni to mogą odebrać)

VI

 

3. wiem, że emocje mogą wpływać na to jak odbieram treści

VI

panuję nad emocjami

1. znam sposoby jak mogę panować nad własnymi emocjami;                    

V

2. stosuję te metody           

VI

3. nie ulegam emocjom „z zewnątrz” – wiem jak reagować na emocje innych          

VI

4.  wiem, że emocje są „zaraźliwe”, staram się wpływać na emocje grupy;

VI

Komunikacja słowna

rozmawiam kulturalnie

1. myślę jak inni odbiorą moją wypowiedź (czy nich nie urażę, itd)           

IV

2. panuję nad formą wypowiedzi (ton głosu, charakter wypowiedzi, głośność, itd)

IV

umiem słuchać

 

1. chcę słuchać innych      

0-IV

2. słucham innych uważnie                      

V

3. staram się ich zrozumieć (próbuję postawić się na ich miejscu)  

VI

umiem prowadzić dyskusje

 

1. potrafię skonkretyzować swój punkt widzenia i zaprezentować argumenty                           

V

2. staram się zrozumieć punkt widzenia i argumenty innych

VI

3. analizuję wszystkie zaprezentowane stanowiska    

VI

4. formułuję wnioski w oparciu o bazę merytoryczną a nie emocje (nie obstaję przy swoim tylko dlatego, że „chcę mieć rację”)                                  

V

umiem jasno wyrażać swoje myśli

 

1. potrafię jasno określić moje myśli                                                    

IV

2. wiem, że własna interpretacja może zniekształcić rzeczywistą treść (plotka) - weryfikuję zdobyte wiadomości                     

V

3. wiem jak adekwatnie prosić o pomoc

VI

umiem kulturalnie odmawiać i szanuję odmowę innych

1. wiem jak się czuję, gdy ktoś mi odmówił                                         

II-IV

2. wiem jak inni się mogą czuć kiedy im odmawiam                          

II-IV

3. potrafię odmówić, jeśli wiem że jest to słuszne       

IV

Znaczenie ciała człowieka:

 

1. rozpoznaję gesty i znam ich znaczenie                                

0-IV

2. wiem jak gesty obrazują i wzmacniają wypowiedź

V

3. znam wartość (godność) mojego ciała;         

IV

4. szanuję przestrzeń osobistą swoją i innych;

V

5. wiem jak mowa ciała może odzwierciedlać emocje – panuję nad nieadekwatną gestykulacją

V

Styl bycia / zachowanie

 

1. wiem, że ludzie zachowują się różnorodnie – mają swój styl pracy, zabawy, itd.

IV

2. wiem w jaki sposób ja pracuję i odpoczywam – znam konsekwencje własnego stylu pracy

V

3. jestem otwarta na inny styl (który jest jedynie wyrazem formy a nie wartości)

VI

Współpraca

1. poznaję punkty widzenia innych ludzi – próbuję je zrozumieć

IV

2. umiem podejmować wspólne decyzje – potrafię zrezygnować ze swojego stanowiska

V

3. staram się by podczas wspólnej pracy każdy miał taki sam wkład w koncepcje i wykonanie

VI

Rozwiązywanie konfliktów

1. umiem jasno wyrazić swoje stanowisko                               

IV

2. mam dobrą wolę do rozwiązania konfliktu

II-IV

3. zwracam uwagę na warunki zewnętrzne       

IV

4. słucham i jestem otwarta na argumenty drugiej strony                 

V

5. znam sposoby rozwiązywania konfliktów                                       

V-VI

Role społeczne

1. wiem jakie są zadania lidera grupy                                                   

IV

2. umiem przewodniczyć grupie (dbam o dobre samopoczucie innych członków grupy)

IV-V

3. wiem jakie są zadania koordynatora zadania          

IV-V

4. umiem koordynować pracę innych osób (przypominam, pomagam)    

VI

Okazywanie szacunku drugiej osobie

1. znam i stosuję zwroty grzecznościowe                     

0-IV

2. mam dobrą postawę podczas słuchania innych (patrzę na nich, nie ziewam, itd.)

0-IV

3. mam pozytywne nastawienie do drugiej osoby       

IV

Relacje z innymi

1. umiem otrzymywać pochwały i nagany        

II-IV

2. umiem udzielać pochwał i nagan       

IV

3. umiem dawać (ofiarowuję radością, nie z … zazdrością)             

IV

4. umiem otrzymywać (doceniam i okazuję wdzięczność)               

II-IV

Prawa obowiązujące mnie i innych

1. wiem jakie są moje prawa        

IV

2. wiem jakie inni mają prawa     

IV

3. umiem obronić swoich praw    

V

4. szanuję prawa innych

V