Czy NSP Żywioły to szkoła katolicka?

   Jakkolwiek NSP Żywioły formalnie nie jest szkołą katolicką (organem prowadzącym szkołę nie jest instytucja związana z Kościołem katolickim), to naszym celem jest kształtowanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła. W ramach procesu wychowawczego staramy się wpajać uczniom uniwersalne wartości stanowiące podstawowe cnoty chrześcijańskie. Wiele z tych wartości ma charakter uniwersalny, warunkując w człowieku trwałą tendencję do czynienia dobra. Nasi uczniowie rozpoczynają dzień od modlitwy, modlą się także przed posiłkiem. Uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Pragniemy jednak mocno podkreślić naszą otwartość wobec rodzin innych wyznań, a także na osoby niewierzące.

Na czym polega w praktyce realizacja misji wychowawczej i edukacyjnej w naszej szkole?

   W naszej szkole dzieci uczą się przy wykorzystaniu najlepszych metod edukacyjnych, takich np. jak edukacja spersonalizowana. Wymaga ona diagnozy i rozwoju słabych oraz wspierania mocnych stron dziecka przy jednoczesnym wyborze najbardziej dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb form edukacji. Diagnoza taka oraz praca nad rozwojem ma miejsce przede wszystkim w ramach tutoringu. Od początku uczymy dzieci współpracy w grupie, wymagając od nich realizacji zadań ramach projektów grupowych. Metody takie spełniają także ważną rolę wychowawczą – uczą szacunku do drugiego człowieka, trudnej sztuki kompromisu i przestrzegania zasad. Szczególnie ważne jest dla nas, aby dzieci realizowały wyznaczone im zadania od początku do końca ucząc się tym samym systematyczności i pracowitości. Schemat dnia w naszej szkole ma odzwierciedlać cykl funkcjonowania zdrowego człowieka – jest więc miejsce na naukę, zabawę, spokojnie spożyty i zdrowy posiłek, realizację zadań wychowawczych, wysiłek fizyczny, ale także relaks i odpoczynek. Rytm dnia dziecka wyznacza także modlitwa, od której dzieci zaczynają dzień oraz rozpoczynają obiad.

Czy Szkoła Żywioły to nie forma „parasola ochronnego” dla dziecka?

   Zdecydowanie nie. Funkcjonując w naszej szkole dziecko w sposób harmonijny przystosowuje się do życia w społeczeństwie. Adaptacja taka wymaga także mierzenia się z zadaniami i sytuacjami o trudnym charakterze. W ramach procesu edukacyjnego i wychowawczego dzieci w Żywiołach realizują projekty trudne, wymagające systematyczności, wysiłku, odwagi. Dostają rzetelne informacje na temat swojego funkcjonowania, a nauczyciele podkreślają w nich zarówno mocne, jak i słabe strony dziecka. Dzieci mierzą się zatem ze stresem i uczą – przy wsparciu Rodziców i Nauczycieli – radzić sobie z nim. To najbardziej optymalna forma rozwoju psychicznego. Co ważne, mają także czas na beztroską zabawę i relaks. Staramy się, aby w naszej szkole nie było zjawisk patologicznych, które w sposób jednoznaczny prowadzą do zaburzenia naturalnego rozwoju dziecka. Jesteśmy szkołą bez agresji, bez „śmieciowego” jedzenia, bez nałogów… Wszelkim przejawom tych procesów głęboko się sprzeciwiamy.

Czego oczekujemy od rodziców?

   Chcemy, aby Rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu naszej szkoły. Rodzice biorą udział w tutoringu spotykając się z tutorem oraz realizują w domu wyznaczone cele edukacyjno-wychowawcze (np. dbają by dziecko utrzymywało wokół siebie porządek). Rodzice zachęcani są do uczestnictwa w tak zwanej „Szkole dla Rodziców”, w ramach której poruszane są tematy związane z wychowaniem i edukacją dziecka. Zajęcia szkoły odbywają się popołudniami 3-4 razy w semestrze. Jakkolwiek nie są one obowiązkowe, stanowią świetną platformę wymiany doświadczeń pomiędzy Rodzicami, pozwalając na skuteczniejsze radzenie sobie z problemami wychowawczymi i wyzwaniami, jakiej stawia rozwój dziecka. Rodzice mogą także wnosić wkład osobisty poprzez dawanie szkole tego, w czym są najlepsi. I tak na przykład, mogą wspomóc szkołę poprzez wykonanie drobnych prac remontowo-budowlanych, opowiedzieć dzieciom o swoim zawodzie lub przekazać swoją wiedzę podczas krótkiej pogadanki, wziąć udział w pracach przygotowawczych do pikników, imprez integracyjnych czy kiermaszy.
   Fundamentem wychowania człowieka jest Rodzina. W naszej szkole nie brakuje zatem wydarzeń w ramach których spotykamy się wszyscy razem integrując się w ramach rodzin oraz w ramach całej społeczności. Są to Msze Święte, pikniki, spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy.

Czy to prawda, że w szkole obowiązuje wiele zakazów i twardy rygor wychowawczy?

   W procesie wychowawczym kładziemy nacisk na naukę zdrowych nawyków. Dzieci w Żywiołach nie jedzą na co dzień słodyczy i piją przede wszystkim wodę. Nie oznacza to jednak, iż różne smakołyki nie pojawiają się w trakcie zabaw karnawałowych czy różnych wydarzeń społeczno-kulturowych. Dzieci nie przynoszą do szkoły telefonów i tabletów, bo to rozprasza. Mogą za to w wyznaczonym czasie korzystać z pracowni komputerowej i Internetu. Dzieci noszą na co dzień jednolite mundurki, które pozwalają na lepszą identyfikację ze szkoła, a Rodzicom bardzo ułatwiają codzienne przygotowanie dziecka do szkoły. Nie musimy w naszej szkole wprowadzać żadnych rygorystycznych zasad. Dając dzieciom szansę współdecydowania o obowiązujących zasadach i mówiąc o tych zasadach w sposób otwarty, słuchając dzieci i dając im czas na swobodną ekspresję budujemy w naszych uczniach w sposób naturalny postawę odpowiedzialności za panującą w szkole atmosferę. Nasze dzieci są po prostu grzeczne!!!

Kto jest organem prowadzącym Szkołę Żywioły?

   Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Integritas. Stowarzyszenie tworzą ludzie pragnący dobrze i kompetentnie wychowywać dzieci. Ten wspólny mianownik łączy osoby pochodzących z bardzo różnych środowisk i grup zawodowych, mających różne zainteresowania. Dzięki temu każdy z nas jest w stanie wnieść w działalność Szkoły coś wyjątkowego.

Czy Stowarzyszenie INTEGRITAS osiąga zyski ze swojej działalności?

   Nie. Stowarzyszenie jest organizacją „non profit”, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Głównymi przychodami przeznaczonymi na funkcjonowanie szkoły są dotacja oświatowa oraz wpływy z tytułu czesnego. Dodatkowo pozyskiwane są środki z funduszy unijnych i funduszy wspierających realizację zadań publicznych.

Co decyduje o przyjęcia dziecka w poczet uczniów naszej szkoły?

   W procesie rekrutacji spotykamy się z Rodzicami przynajmniej dwukrotnie. Staramy się jak najszerzej opowiedzieć Rodzinie o naszym przedsięwzięciu oraz wysłuchać potrzeb Rodziny oraz ustalić warunki wzajemnej współpracy. Jeśli nasze wspólne oczekiwania spotykają się w tym samym punkcie, podpisujemy z Rodziną umowę, w której określamy, między innymi, obowiązujące warunki finansowe, tj. czesne i wysokość opłaty wpisowej. Zależy nam na szczerej i otwartej rozmowie, w ramach której Rodzina otwarcie mówi o cechach swojego dziecka, jego mocnych i słabych stronach, a także o problemach wychowawczych. Wierzymy, że dzięki udanej współpracy pomiędzy Rodziną a Szkołą możliwy jest sukces edukacyjno-wychowawczy niezależnie od cech indywidualnych dziecka. Staramy się zapewnić możliwie najlepsze warunki rozwoju także dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi. Nasza szkoła nie zamyka się na problemy, ale stara się w sposób otwarty z nimi radzić.

Jak ustalane jest czesne i na co jest przeznaczone?

   Decyzję o wysokości czesnego w danym roku szkolnym podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Łączna wartość czesnego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego jest rozkładana na 10 równych rat płatnych od września do czerwca włącznie. Przy przyjęciu do szkoły obowiązuje także jednorazowa opłata wpisowa. Jej wysokość ustalana jest w odniesieniu do indywidualnych możliwości finansowych rodziny. Pragniemy jasno podkreślić, iż jednym z głównych przyświecających nam założeń, od początku funkcjonowania szkoły, jest to, aby kryterium ekonomiczne nie było najważniejszym (lub co gorsza jedynym) kryterium przyjęcia rodziny do szkoły.
   Rodziny, którym możliwości finansowe nie pozwalają na opłacanie czesnego w pełnej wysokości mają możliwość skorzystania z tak zwanego funduszu stypendialnego.